Skip available courses

Available courses

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือ การถอด ประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน แก้ไขข้อขัดข้อง ปรับแต่งเครื่องยนต์เล็ก แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบ แสงสว่าง ระบบสตาร์ทด้วยไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็กดีเซล บำรุงรักษา และการประมาณราคาค่าบริการ